Systemy CCTV, SSWIN i KD
SYSTEMY P.POŻ.

W przypadku powstania pożaru, rozmiar wywołanych nim szkód jest z reguły wprost proporcjonalny do czasu, jaki upłynie od momentu wybuchu pożaru do momentu jego wykrycia.

Dlatego też, zainstalowane w chronionych obiektach systemy wykrywania i sygnalizacji zagrożeń, powinny maksymalnie szybko reagować na zagrożenie tego typu, bezzwłocznie powiadamiając osoby odpowiedzialne lub właściwe służby o konieczności podjęcia ratunkowej akcji gaśniczej.

Najskuteczniejsze pod tym względem są systemy wczesnego wykrywania pożaru SAP.

Systemy tego rodzaju stanowią w większości przypadków obowiązkowy element wyposażenia każdego obiektu użyteczności publicznej. Równie chętnie są stosowane przez tych właścicieli budynków, którzy nie są do tego co prawda zobligowani przepisami prawa, lecz kierują się dobrze rozumianą ostrożnością i zapobiegliwością. Dysponujemy szeroką ofertą różnych systemów typu SAP.

Dzięki temu, możemy je dla Państwa optymalnie dobrać, uwzględniając wymagania architektoniczne, użytkowe czy też funkcjonalne.

SYSTEMY SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU – SSWiN

Systemy wykrywania i sygnalizacji zagrożeń, popularnie zwane systemami alarmowymi, coraz częściej stanowią standardowe wyposażenie obiektu.

W przypadku, gdy posiadają funkcję wykrywania i sygnalizacji włamania lub jego próby – mamy do czynienia z tzw. systemem SSW. Jeśli system tego typu, zostanie dodatkowo wyposażony w urządzenia sygnalizujące napad – listwy, przyciski lub piloty – otrzymamy system, oznaczany w skrócie symbolem SSWiN.

Należy jednak pamiętać, że nieuprawniona ingerencja osób trzecich, nie jest jedynym zagrożeniem, które może wystąpić na terenie chronionego obiektu.

Dlatego też systemy alarmowe, bardzo często rozbudowuje się o dodatkowe urządzenia, umożliwiające wykrywanie:

nieszczelności w instalacjach gazowych
obecności szkodliwych pyłów i gazów
obecności dymu
wycieków wody lub zalania
innych zagrożeń
Wszystkie wyżej opisane rodzaje systemów, posiadają jednak pewną niedoskonałość, polegającą na tym, że działają w sposób bierny tzn. powiadamiają o samym fakcie pojawienia się zagrożenia, jednakże nie są w stanie z tym zagrożeniem walczyć. Niedoskonałość ta, może zostać w prosty sposób wyeliminowana poprzez sprzęgnięcie systemu alarmowego z elementami wykonawczymi – technicznymi i/lub fizycznymi.

Najdoskonalszym i najbardziej znanym przykładem elementu tego typu są Stacje Monitorowania Alarmów, prowadzące całodobowy, nieprzerwany nadzór nad systemami, zamontowanymi w monitorowanych obiektach. W przypadku wystąpienia alarmu, Dyżurny Stacji podejmuje czynności adekwatne do rodzaju zaistniałego zagrożenia (powiadomienie Straży Pożarnej, uruchomienie do działania Grupy Interwencyjnej itp.). W naszej ofercie, znajdziecie Państwo każdy z wyżej opisanych rodzajów systemów, jak również możliwość ich wpięcia do Stacji Monitorowania Alarmów.

TELEWIZJA DOZOROWA CCTV

Tradycyjne systemy ochrony technicznej, coraz częściej wzbogaca się o urządzenia posiadające zdolność przetwarzania, analizy, rejestracji i archiwizacji obrazu wideo.

Do najważniejszych zalet systemów tego typu, zwanych w Polsce systemami telewizji dozorowej CCTV, należą:

szeroki zakres funkcji
wysoki stopień zaawansowania technologicznego
bardzo dobry współczynnik porównania korzyści, wynikających z ich zastosowania do kosztów, związanych z ich zakupem
W ciągu ostatnich kilku lat, nastąpił niezwykle dynamiczny rozwój segmentu urządzeń CCTV, skutkujący między innymi, wypieraniem dotychczas powszechnie stosowanych technik analogowych, przez nowoczesne techniki cyfrowe. Dodatkowym, pozytywnym dla klienta, efektem rozwoju tego segmentu i toczącej się w jego ramach walki konkurencyjnej, jest systematycznie rosnący wybór urządzeń cyfrowych oraz znaczny spadek ich cen. Na życzenie, chętnie zaprezentujemy Państwu, szczegóły szerokiej oferty w tym zakresie, umożliwiającej stworzenie systemu telewizji dozorowej CCTV, optymalnie dostosowanego do Państwa potrzeb i wymagań.

KONTROLA DOSTĘPU – KD

Do ochrony pomieszczeń i przejść oraz kontroli ruchu osobowego w obiekcie, używa się odpowiednio skonfigurowanych systemów kontroli dostępu, zwanych w skrócie systemami KD.

Stanowią one, połączenie przegród mechanicznych typu drzwi, bramy itp. z urządzeniami elektronicznymi, analizującymi uprawnienia danej osoby, do poruszania się w sektorze objętym systemem kontroli dostępu. Pozytywna, elektroniczna weryfikacja uprawnień, otwiera przegrodę mechaniczną a tym samym dostęp do chronionej strefy.

Każda z wykonanych przez system czynności, podlega elektronicznej rejestracji. Dzięki temu, systemy KD oprócz zasadniczej funkcji kontroli ruchu osobowego, mogą również pełnić szereg funkcji dodatkowych, związanych z analizą parametrów tego ruchu (np. jego intensywności) lub rejestracją czasu pracy. Możliwości analityczne systemu, stanowią dla osób nim zarządzających, nieocenione źródło informacji, pozwalające usprawnić pracę osób poruszających się w obiekcie lub obniżyć związane z tym koszty


PPOŻ